สินค้าและบริการ

Work

สินค้าและบริการ

SELECTED

Pruksa Sabai

โรงเรือนเพาะปลูก พฤกษาสบาย

                   โรงเรือนที่มีการใช้งานในประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นแบบโรงเรือนที่ปรับแบบมาจากต่างประเทศ หลักการของโรงเรือนคือการเก็บความร้อนให้อากาศภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชในช่วงฤดูหนาว ซึ่งไม่เหมาะสมในการใช้งานสําหรับเขตร้อน (Tropical zone) ปัญหาที่พบ คือ การสะสมความร้อนภายในโรงเรือนที่สูงเกินไปอุณหภูมิไม่สม่ําเสมอ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ก่อให้เกิดสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชและทําให้พืชหยุดการเจริญเติบโต ผลผลิตต่ําและไม่สามารถปลูกพืชได้ในช่วงฤดูร้อนโรงเรือนที่นิยมใช้งานในประเทศไทยมี 3 รูปแบบ คือ ทรงหลังคาโค้ง ทรงหลังคา ก.ไก่ และ ทรงหลังคาสองชั้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือความร้อนสะสมภายในบริเวณโรงเรือน รวมทั้งบริเวณใต้หลังคา และยากต่อการระบายอากาศ เราจึงได้ทําการออกแบบโรงเรือนให้สามารถระบายความร้อนภายในโรงเรือนได้ อุณหภูมิภายในเทียบเท่ากับภายนอกและสามารถปลูกพืชได้ทุกฤดูกาลและพัฒนาระบบตรวจสอบภายในโรงเรือนเพื่อให้สามารถติดตามสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน

โรงเรือนพฤกษาสบาย G12

โรงเรือนพฤกษาสบาย G24

Smart Control

ระบบควบคุม อัจฉริยะ

โรงเรือนพฤกษาสบาย G12

เริ่มทำโครงการกับเรา

ต้องการทำโครงการโรงเรือนปลูกพืชใช่หรือไม่?